۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

                                                             رشته فناوری اطلاعات

مهندسي فناوری اطلاعات
زبان عمومي و تخصصي سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 زمان ها 1 0 0 0 0 1 1%
2 الگوهای فعل 3 5 2 1 2 13 9%
3 شبه جمله (اسمی،قيدي ، صفتي) 1 1 1 2 2 7 5%
4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0 0 0 0 0 0%
5 شکل کلمه 0 0 0 0 0 0 0%
6 مطابقت فاعل با فعل 0 0 0 0 0 0 0%
7 کلمات ربطی 0 0 0 1 0 1 1%
8 حروف اضافه 0 2 1 1 1 5 3%
9 وارونگی و ساختار موازی 0 0 1 0 0 1 1%
10 واژگان – فعل 4 2 4 4 4 18 12%
11 واژگان – صفت 2 2 2 1 2 9 6%
12 واژگان – اسم 4 3 4 4 4 19 13%
13 واژگان – قید + افعال دو کلمه ای 0 0 0 1 0 1 1%
14 زبان تخصصی(درک مطلب ) 15 15 15 15 15 75 50%
جمع 30 30 30 30 30 150 100%
ساختمان های گسسته سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 منطق ریاضی و جبر بول 1 1 1 1 0 4 10%
2 تئوري اعداد 5 0 4 2 2 13 32%
3 روابط بازگشتي و روشهاي حل آنها 2 4 0 2 2 10 24%
4 توابع مولد 0 1 0 0 0 1 2%
5 مجموعه 0 0 0 0 1 1 2%
6 روابط و توابع 0 1 1 0 0 2 5%
7 ساختارهاي جبري – ترتيب جزئي – لاتيس 1 0 1 0 0 2 5%
8 گراف و درخت 1 1 1 3 2 8 20%
9 زبانها و گرامرها 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 10 8 8 8 7 41 100%
ساختمان های داده ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 آنالیز الگوریتم ها و روابط بازگشتي 2 1 3 1 0 7 17%
2 آرایه ها و ماتريس ها 1 0 0 0 1 2 5%
3 پشته و صف 2 1 0 0 0 3 7%
4 لیست پیوندي 0 0 0 1 0 1 2%
5 درخت ها 4 4 2 4 5 19 45%
6 گراف ها 0 0 2 0 0 2 5%
7 Hash 0 1 0 1 2 4 10%
8 روش هاي مرتب سازي 1 1 1 1 0 4 10%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
طراحی الگوریتم سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 نماد هاي مجانبي، آناليز الگوريتم و روشهای مرتب سازی 2 0 2 1 2 7 17%
2 روابط بازگشتي و روشهاي تقسيم و غلبه 1 2 2 0 0 5 12%
3 روشهاي حريصانه 4 2 0 2 3 11 26%
4 برنامه نويسي پويا 1 1 1 1 1 5 12%
5 روشهاي پسگرد 0 0 0 0 0 0 0%
6 روشهاي انشعاب و تحديد 1 0 0 0 0 1 2%
7 درخت ها و گراف ها 1 3 3 4 2 13 31%
8 NP تئوري 0 0 0 0 0 0 0%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
مهندسی نرم افزار سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 ويژگي نرم افزار 0 0 1 0 0 1 3%
2 فرآيند 2 0 1 1 1 5 13%
3 اصول مديريت پروژه 1 1 0 0 1 3 8%
4 مديريت و تحليل ريسك 1 0 0 0 1 2 5%
5 سنجش نرم افزار و متريك هاي نرم افزار 0 1 0 1 0 2 5%
6 برنامه ريزي پروژه و برآوردها 1 0 0 0 0 1 3%
7 كنترل و نظارت بر پروژه هاي نرم افزاري 0 1 1 1 0 3 8%
8 مديريت اطمينان مرغوبيت نرم افزار 2 0 0 1 0 3 8%
9 مديريت پيكربندي نرم افزار 0 0 0 1 0 1 3%
10 اصول تحليل ساختيافته 0 0 0 1 1 2 5%
11 مدل سازي تحليل ساخت يافته 0 2 1 0 0 3 8%
12 اصول طراحي ساخت يافته 0 1 1 0 0 2 5%
13 طراحي معماري 0 2 0 0 1 3 8%
14 طراحي واسط هاي نرم افزاري 0 0 0 0 0 0 0%
15 طراحي پيمانه اي 0 0 0 0 0 0 0%
16 تحليل شي گرا 0 0 0 0 0 0 0%
17 طراحي شيئ گرا 0 0 1 1 0 2 5%
18 آزمون نرم افزار 1 0 0 0 0 1 3%
19 مفهوم كلي مربوط به مهندسي نرم افزار 2 0 2 1 0 5 13%
جمع 10 8 8 8 5 39 100%
شبکه های کامپیوتری سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهيم بنيادي انتقال داده و شبكه 0 0 1 1 0 2 5%
2 آناليز سيگنالها و عوامل ايجاد خطا 1 2 0 0 0 3 8%
3 استانداردهاي واسط 0 0 0 0 0 0 0%
4 كدگذاري و مدولاسيون 0 0 1 2 1 4 10%
5 كنترل خطا 0 1 1 1 1 4 10%
6 كنترل جريان 0 1 1 0 2 4 10%
7 زيرلايه كنترل دسترسي به رسانه انتقال 0 1 1 2 1 5 13%
8 لايه شبكه 5 1 1 1 3 11 28%
9 پروتكل اينترنت 2 2 2 1 0 7 18%
جمع 8 8 8 8 8 40 100%
اصول و مبانی مدیریت سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مدیریت و برنامه ریزی و ساختار سازماني 2 2 2 3 4 13 33%
2 تصمیم  گیری و انواع تئوری ها 1 1 1 1 1 5 13%
3 مدیریت منابع انسانی 2 0 1 2 1 6 15%
4 كنترل و تئوري سيستم ها 0 0 0 1 0 1 3%
5 قدرت و رفتار 3 3 2 1 2 11 28%
6 مديريت فناوري اطلاعات 0 2 0 0 0 2 5%
7 رهبري 0 0 1 0 0 1 3%
8 ارتباطات 0 0 1 0 0 1 3%
جمع 8 8 8 8 8 40 100%
اصول و طراحی  پایگاه داده ها سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم پایگاه داده 1 0 0 1 1 3 7%
2 معماري پایگاه داده ها 1 1 1 0 1 4 10%
3 استقلال داده اي 0 0 0 0 1 1 2%
4 مفاهیم مدل رابطه اي و جبر رابطه اي 1 1 1 1 1 5 12%
5 تبدیل نمودارهای ER به جبر رابطه ها 1 0 0 1 0 2 5%
6 SQL دستورات 3 5 3 1 2 14 34%
7 وابستگی هاي تابعی 2 1 2 2 1 8 20%
8 بستار وابستگی 0 0 0 0 0 0 0%
9 یافتن کلید کاندید و ابر کلید 0 0 0 1 0 1 2%
10 صورت هاي نرمال 1 0 1 1 0 3 7%
جمع 10 8 8 8 7 41 100%
هوش مصنوعی سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 تعاريف اوليه هوش مصنوعي 2 0 0 0 0 2 5%
2 عاملهاي هوشمند 0 1 2 0 0 3 7%
3 جستجوي غيرهوشمند در گراف فضاي حالت 0 0 1 0 2 3 7%
4 روشهاي جستجوي آگاهانه 2 1 0 3 1 7 17%
5 جستجوي رقابتي 1 1 0 1 2 5 12%
6 مسئله ارضاء محدوديت 1 1 1 0 0 3 7%
7 مباني منطق رياضي 2 1 1 2 0 6 14%
8 استدلال خودكار 0 1 0 1 1 3 7%
9 مسائل متفرقه در هوش مصنوعي 1 2 3 1 2 9 21%
10 زبان پرولوگ 1 0 0 0 0 1 2%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
سیستم های عامل سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 مفاهیم اولیه سیستم عامل و تعاریف آنها 3 1 2 2 1 9 21%
2 فرآيندها و زمانبندي پردازنده ها 2 2 3 2 3 12 29%
3 همروندي انحصار متقابل و همگام سازي 2 1 1 1 0 5 12%
4 بن بست 1 1 1 1 1 5 12%
5 مديريت IO و ديسك 0 0 0 0 0 0 0%
6 مديريت حافظه 0 0 0 0 0 0 0%
7 حافظه مجازي 2 3 1 2 3 11 26%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%
معماری کامپیوتر سراسری
ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل
سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
1 روند توسعه معماری کامپیوتر 1 0 1 0 0 2 5%
2 سازمان و طراحی کامپیوتر پایه 2 0 2 2 2 8 19%
3 روشهاي مختلف نمایش اعداد 0 1 0 1 0 2 5%
4 مدارهاي ریاضی و محاسباتی 2 2 2 2 2 10 24%
5 پایپلاین و اندازه گیری کارآیی و تسریع 1 1 1 2 0 5 12%
6 طراحی واحد کنترل 1 0 0 0 1 2 5%
7 حافظه 2 4 2 1 3 12 29%
8 دستگاههاي ورودي خروجی 1 0 0 0 0 1 2%
جمع 10 8 8 8 8 42 100%

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang

در سبد خرید شما هیچ محصولی وجود ندارد